Geometrický plán

Geometrický plán je najčastejšou činnosťou, ktorú vykonáva geodet. Radi Vám poradíme, ako správne postupovať pri riešení rôznych problémov, pri ktorých je geometrický plán nevyhnutne potrebný. Budeme radi, ak nás budete kontaktovať s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa geometrických plánov, zamerania pozemku alebo zamerania stavby.

 

 Geometrický plán na zameranie stavby je potrebný na vydanie kolaudačného rozhodnutia k stavbe a k zapísaniu stavby do katastra nehnuteľností. Často je potrebné zameranie už rozostavanej stavby, a to hlavne v prípadoch, ak ide o legalizovanie tzv. “čiernych stavieb”, ktoré boli zhotovené bez riadneho stavebného povolenia a tým aj geometrického plánu, alebo pri dokladovaní skutočného stavu budovy pre banku pri financovaní stavby prostredníctvom úveru.

 

Geometrický plán je potrebné vyhotoviť aj pri predaji alebo darovaní časti pozemku. V tomto prípade ide o geometrický plán na oddelenie pozemku.

 

Ak je jediná možnosť prístupu k Vášmu pozemku cez susedný pozemok, je potrebné vyhotoviť geometrický plán pre zriadenie vecného bremena. Tento geometrický plán sa použije na vyznačenie prejazdu cez cudzí pozemok tak, aby ste sa mohli k svojmu pozemku dostať autom, resp. peši. Geometrický plán na zriadenie vecného bremena sa tiež používa ak je potrebné ochrániť a zabezpečiť výstavbu alebo údržbu inžinierských sietí, ktoré sú umiestnené alebo budú umiestnené na cudzom pozemku. Ide tak spravidla o elektrické, kanalizačné alebo plynové prípojky.

 

Geometrický plán na určenie vlastnícky práv budete potrebovať pri susedských, dedičských alebo iných právnych sporoch. V tomto prípade ide o presné vyznačenie hraníc stavby alebo pozemku ktorý je predmetom sporu.

geometricky_plan